1.  کادوسه

  2. مرکزمراقبـت پزشـکی پرستاری درمنزل کادوسـه بامجوزرسمی ازمعاونت بهداشــت درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران به شماره ثبت 191826-3دراستــان تهران می باشد.این واحد مراقبتی دارای سابقه 25ساله درحوزه بازرگانی،تجهیـزات وملزومات پزشــکی، دندانپزشکی وآزمایشگاهی وپیشرودرخدمات بهداشتی ودرمانی می باشـد وبرآن است که باالهام ازهمراهان مراقبت درمنزل که دانش ومهارت وآموزش ها رابه ارمغان آورده است کمک شایانی به خانواده ها وبیماران درارتقـاء سطح سلامت جامعه نماید.هدف از ایجاد این مجموعه مراقبـتی ارائه خدمات ومراقبت دربالاترین سطح استاندارد باحفظ ارزشهای والای انسانی درراستای تحقق اهداف ایشان است.اعتقاد مابراین است که خانواده ها نقش اساسی درمراقبت ازبیمـاران رادارند وگوش سپردن به نظرآنان به مااین امکان رامی دهد که راههای بهتروجدید تربرای رفع نیازهای فردی آنها وهمچنین جامعه بیابیم.

ماموریت ما

کادوسه چشم انداز را با ایجاد یک مدل ارائه خدمات با “محوریت مردم” درهسته اصلی آن ، تحقق می بخشد. درهرزمان نتایج بالینی معتبر ارائه می دهد. در حال تحول در یک مدل مراقبتی مقیاس پذیروخود پایدارمی باشد.

دیدگاه ما

کادوسه تلاش خواهد کرد که محورترین مردم باشد و راه حل معتبر و جامع برای مراقبت های بهداشتی در منزل ارائه دهد.

ارزش های ما

اعتماد

ما در تمام امور مراقبتی خود با صداقت ، شفافیت و پاسخگویی فعالیت می کنیم.

تعالی

دستیابی به تعالی ، توانایی ما در ارائه نتایج برتر است.

همدلی

ما به همدلی جهت حفظ کرامت انسانی و افزایش انگیزه مراقبتی معتقدیم.

مراقبت

ما به اولویت مراقبت های بهداشتی با کیفیت بالا برای درمان موثر اعتقاد داریم.

فهرست
وقت ملاقات رزرو کنید