يماريهاي خاص به جمعي از بيماريها اطلاق مي شود که صعب ا لعلاج بوده و قابل درمان نمي باشند  ولازم است بيماران تا  آخر عمر خويش تحت مراقبت هاي خاص قرار گيرند لذادر همين راستا لزوم حما يت همه جانبه بويژه    در امور درمان و داروها را مي طلبد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بيماريهاي تالاسمي    ، هموفيلي ، نارسايي مزمن کليوي تحت دياليز ،ام اس ، ای بی وموکوپلی ساکاریدوزرا بعنوان بيما ريهاي خاص در نظر گرفته است و مرکز مراقبت پزشکی و پرستاری کادوسه اماده خدمت رسانی به بیماران می باشد

فهرست
وقت ملاقات رزرو کنید