مراقبت در منزل يكي از نيازهاي اساسي جامعه بشري است. افراد دچـارمعلوليـت و افـراد داراي بيماريهاي مزمن دائماً نيازمند خدمات درماني و مراقبتي در طول عمر خود هسـتند و اين مسئله باعث ميشود بسياري از روزهاي عمر خود را در بيمارستان سپري كنند.مرکز مراقبت پرستاری کادوسه اماده خدمت رسانی به مردم عزیز می باشد.

فهرست
وقت ملاقات رزرو کنید